Torpet Gamla Braskes

under Edshult i 3. Tredje Roten

Smedja, raserat. Skylt 3EH1.